INSCRIERE

Informații utile

Aici veți găsi toate informațiile ce v-ar putea interesa

Acte necesare la înscriere pentru școlarizare categoria B

 1. Dosar plic – se oferă gratuit de la școală;
 2. Fișă de școlarizare – se obține după finalizarea orelor de practică;
 3. Taxă permis conducere– 68 lei – se achită la înregistrarea dosarului de examen;
 4. Adeverință de la medicul de familie – necesară pentru fișa medicală;
 5. Fișa medicală – se obține de la Medical Croma (str. Lunga nr. 224) ;
 6. Avizul psihologic– se obține de la Medical Croma (str. Lunga nr. 224), programare : 0728.014.977 – Beta Florentina
 7. Cazier judiciar– se eliberează de I.J.P. Brașov pe loc, str. N. Titulescu nr. 28;
 8. Copie carte de identitate  – la sediul școlii de șoferi;
 9. Copie permis conducere (unde este cazul) ;
 10. Copie cerificat casatorie, hotarare jud., alte situatii (unde este cazul).

Punctele 5, 6 și 7 trebuie depuse la dosar înaintea orelor de teorie.

Perioada maximă de școlarizare este de 6 luni pentru categoria B.

Conținutul dosarului de examinare

 1. Cererea-tip  semnată de candidat, prevăzută în anexa nr. 1, în care se consemnează şi declaraţia pe propria răspundere a candidatului, dată sub sancţiunea prevăzută de art. 326 din Codul penal, din care să rezulte îndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (2);
 2. Fişa de şcolarizare (valabila un an de zile de la momentul emiterii);
 3. Certificatul de cazier judiciar cu valabilitate 6 luni;
 4. Document identitate valabil – original si copie;
 5. Copia permisului de conducere, în cazul persoanelor care solicită obținerea unei noi categorii.
 6. Chitanță de plată a permisului de conducere în valoare de 68 lei.

De știut înainte de a susține examenul!

 • Candidaţii cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani, care solicită examinarea pentru obţinerea permisului
  de conducere pentru categoriile de vehicule AM, A1 şi B1, trebuie să prezinte, pe lângă documentele
  prevăzute, declaraţia autentificată de notarul public, prin care este exprimat acordul părinţilor sau, după
  caz, al părintelui căruia minorul i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească, al tutorelui, curatorului
  sau persoanei în îngrijirea ori supravegherea căreia acesta se află, pentru participarea la examinare.
 • Pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate – declaratia notariala autentificata din care sa
  rezulte ca nu mai detine un alt permis de conducere, nu i-a fost suspendat sau anulat, precum si
  documentul din care sa rezulte resedinta in Romania.
 • Originalul permisului de conducere si traducerea legalizata, in cazul permiselor de conducere obtinute
  in statele member ale Uniunii Europene, in statele semnatare ale Conventiei asupra circulatiei rutiere,
  incheiata la Viena la data de 8 noiembrie 1968 si ratificata de Romania prin Decretul nr. 318/1980, sau
  in statele care au incheiat tratate cu Romania in domeniul de reglementare, daca se solicita obtinerea
  unei noi categorii/subcategorii.
 • Documente care sa faca dovada domiciliului sau resedintei in Romania, in cazul strainilor, ori a
  rezidentei normale sau a faptului ca se afla la studii in Romania pentru o perioada de cel putin 6 luni, in
  cazul cetatenilor statelor member ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European.
 • În cazul străinilor şi al cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic
  European, certificatul de cazier judiciar este cel eliberat de Inspectoratul General al Poliţiei Române,
  potrivit legii.
 • Declaratia notariala autentificata din care sa rezulte ca nu mai detine un alt permis de conducere
  eliberat de o autoritate straina, nu i-a fost suspendat sau anulat – pentru straini si cetatenii statelor
  membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, precum si documentul din care sa
  rezulte resedinta in Romania.
 • Candidatul al cărui permis de conducere a fost anulat ca urmare a rămânerii definitive a unei hotărâri
  judecătoreşti de condamnare pentru una dintre faptele prevăzute la art. 114 alin. (1) şi art. 115 alin. (1)
  din ordonanţa de urgenţă prezintă documentele prevăzute la alin. (2) lit. a), c)-e) şi trebuie să facă
  dovada că este apt din punct de vedere medical pentru conducerea autovehiculelor din grupa din care
  face parte categoria solicitată, printr-un document eliberat de o unitate de asistenţă medicală autorizată,
  precum şi faptul că este apt din punct de vedere psihologic pentru a conduce autovehicule pe drumurile
  publice, printr-un document eliberat de un laborator de specialitate autorizat.

Condiții pentru înscriere la examenul în vederea obținerii permisului de conducere

 1. Să aibă vârsta de cel puțin:
 • cel puțin 16 ani, pentru categoriile de vehicule AM, A1 și B1
 • cel puțin 18 ani, pentru categoriile de vehicule A2, B, BE, C1, C1E și Tr
 • cel puțin 20 ani, dacă persoana are experiență de cel mai puțin 2 ani de conducere a motocicletei din categoria A2, sau 24 ani împliți, pentru motociclete din categoria A
 • cel puțin 21 ani, pentru categoriile de vehicule C, CE, D1 și D1E și pentru tricicluri cu motor din categoria A, cel puțin 24 ani pentru categoriile de vehicule D, DE, Tb, Tv.

2. Să fie apt din punct de vedere medical și psihologic pentru conducere pe drumurile publice a autovehiculelor din categoria și subcategoria pentru care solicită examinarea.

3. Să facă dovada pregătirii teoretice și practice, realizată prin cursuri organizate de unități autorizate pentru categoria și subcategoria pentru care solicită examinarea.

4. Să facă dovada că dimiciliază sau că are reședință pe raza de competență a S.P.C.R.P.C.I.V. Brașov, unde solicită examinarea.

Redobândirea permisului de conducere

 1. cerere tip semnată de candidat, prevăzută în anexa nr. 1, în care se consemnează și declarația pe propria răspundere a candidatului, dată sub sancțiunea prevăzută de art. 326 din Codul penal, din care să rezulte îndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute la art. 3 alin. (2)
 2. fișă de școlarizare
 3. certificatul de cazier judiciar valabil
 4. document identitate valabil – copie și original
 5. chitanță de plată a permisului de conducere în valoare de 68 lei
 6. fișă medicală tip
 7. documente care să facă dovada că se află în una din situațiile prevăzute de art. 116 alin(1) din OUG 195/2001, pentru persoanele aflate în unul dintre cazurile prevăzute la art. 24 alin. (6) din același act normativ
 8. copia hotărârii judecătorești de condamnare rămasă definitivă
 9. avizul psihologic

 

Înainte de a susține probă teoretică, solicitantul depune la secretariatul serviciului, o cerere completată olograf (care să conțină datele de stare civila și motivul solicitării), însoțită de copia actului de identitate, copia certificatului de cazier judiciar și copia hotărârii judecătorești de condamnare rămasă definitivă/copii ale documentelor menționate în certificatul de cazier judiciar.